Oferta publiczna

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone na potrzeby oferty publicznej praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D. Poniżej Emitent wskazuje najistotniejsze daty związane z emisją. Pełen opis procedury oraz opis czynników ryzyka związanych z emisją zawarty jest w Memorandum Informacyjnym.

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 04.12.2015 r. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru będzie dzień 02.12.2015 r. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02.12.2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji. Od dnia 21.12.2015 roku do dnia 25.03.2016 roku przyjmowane będą zapisy wwykonaniu Praw Poboru i zapisów dodatkowych. Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na Rynku NewConnect w okresie od 11.03.2016 roku do 22.03.2016 roku. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii D, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 14.04.2016 r. Zgodnie z art. 436 §4 KSH Akcje Serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. Przydział Akcji Serii D objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 8.04.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 18.04.2016 roku. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D po rozpoczęciu subskrypcji.

Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.

W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału oferowanych papierów wartościowych.

Do pobrania:
 
Present24 Spółka Akcyjna
ul. Jutrzenki 94
02-230 Warszawa
tel: 510 177 118
email: biuro@present24sa.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5222989965  REGON 145492663  nr. KRS 0000398288

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Present24. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

Politykę plików cookies